Niezależnie od ilosci zakupionych przedmiotów za wysyłkę płacisz tylko raz. Zakupy od kwoty 400 zł - przesyłka GRATIS

POLY WISŁA SPORT

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego POLY SPORT. 

 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie

Internetowym www.sklep.polysport.pl.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Zbigniew Twardowski, prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO-USŁUGOWE POLY SPORT ZBIGNIEW

TWARDOWSKI, 40-533 Katowice ul. Szczygłów 11, wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami: NIP 9542248913, REGON:

072259785.

2. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, podane ceny

towarów są jedynie zaproszeniem do składania ofert. Ceny mogą ulegać

zmianie.

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich, są

cenami brutto (zawierają podatek VAT). 


II. Składanie i realizacja zamówień.

 

1. Zamówienia można składać poprzez: 
- sklep internetowy, za pomocą dostępnego formularza,  
- serwis ALLEGRO, 
- e-mail: info@polysport.pl, 
- telefon,.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez e-mail, lub telefonicznie (33) 855 19 20 lub (33) 855 21 35 

, w godzinach 10-18 przez cały rok, 7 dni w tygodniu.  
3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy

firmy, adresu i numeru telefonu kontaktowego Kupującego. 
4. Kupujący, który przy składaniu zamówienia podał adres skrzynki pocztowej e-mail

jest informowany o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. 

5. Kupujący, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, który podał adres

skrzynki pocztowej e-mail, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy,

wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za

pośrednictwem poczty elektronicznej od PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski.
6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować. Anulowanie zamówienia może nastąpić

tylko w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-

mailowym, jeśli towar nie został jeszcze wysłany. 
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. 
 Firma PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski zastrzega sobie prawo odmowy

realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. 

8. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez

Kupującego w terminie do 7 dni roboczych (zamówienia są wysyłane do 2 dni

roboczych) od potwierdzenia zamówienia. Termin ten może ulec zmianie na wskutek

nieprzewidzianych wydarzeń losowych (choroba, itp.), o czym Kupujący zostanie

poinformowany. 
9. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i

związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. 
10. Jeśli Kupujący wyrazi chęć otrzymania faktury VAT na zakupiony towar, prosimy o

wcześniejsze przesłanie e-mailem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez

podpisu odbiorcy (nasz e-mail: info@polysport.pl) i podanie danych do faktury

nazwę firmy, adres, NIP, a także telefonu kontaktowego. 

11. Towar opuszcza nasz magazyn w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia

zamówienia lub momentu wpłynięcia zapłaty na nasze konto (w przypadku przedpłaty) i

jest dostarczany w wybrany przez Kupującego sposób. 

12. Wysyłki realizujemy tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską GLS lub operatora pocztowego INPOST. Odstępujemy od

reguły tylko w określonych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym. 
13. Ceny wysyłek paczek podane w regulaminie obowiązują jedynie na terenie Polski. Wyjątkiem są przesyłki oznaczone jako zagraniczne z podanym kosztem dostawy do danego kraju.
14. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się telefonicznie bądź drogą elektroniczną

(tel/fax: 33/ 855 19 20, 33/ 855 21 35 email:info@polysport.pl). 

III. Formy płatności.
1. Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować na dwa sposoby:
 
1. Wpłata na konto (koszt przesyłki: 14,00 zł). Wysyłka firmą kurierską GLS. 
2. Płatność za pobraniem (koszt przesyłki: 17,50 zł), tylko po uprzednim uzgodnieniu ze
Sprzedającym. Wysyłka firmą kurierską GLS.
 
3. Inpost paczkomaty (koszt wysyłki 9,40 zł) Wysyłka do paczkomatu INPOST
4. Inpost paczkomaty Pobranie (koszt przesyłki 9.40 + 1,6% wartości zamówienia) Wysyłka do paczkomatu INPOST
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

2. Podczas dokonywania przedpłaty: 

Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto :Zbigniew

Twardowski nr rachunku: 59 1050 1214 1000 0022 7232 8515, POLY SPORT, ING

Bank Śląski. 
Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać imię i nazwisko

Kupującego i dopisać hasło "Zamówienie POLY SPORT" oraz nr zamówienia. 
Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na

koncie. 

 

IV. Gwarancja

Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję. Warunki gwarancji na towary określone zostały w dołączonych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.

V. Rękojmia

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupującemu przysługują

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne towaru.

Odpowiedzialność za wady towaru ponosi Sprzedawca.

2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi zostały uregulowane w art.

 1. i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity

Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

3. Reklamację Kupujący możne złożyć za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres info@polysport.pl lub w formie pisemnej na adres

podany w §I.

4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni, od daty dostarczenia reklamowanego produktu do naszej firmy

5. W treści Reklamacji Kupujący powinien podać:

  1. nr zamówienia, datę zakupu,

  2. opis wady towaru, ze szczególnym wskazaniem, na czym wada polega, kiedy się ujawniła,

  3. czego Kupujący żąda w związku ze zgłoszeniem reklamacji,

  4. dane kontaktowe.

jednakże brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Podanie kompletnych danych może jednak przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 3. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego wykorzystane przy uiszczeniu należności za towar, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

 5. PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy zwrócić na adres: Poly Sport  43-460 Wisła ul. Partecznik 7 w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Kupujący może również zwrócić towar osobiście.

 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. Dane osobowe.

1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne

do realizacji zamówienia. Dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek

osobom trzecim.

2. Przez rejestrację konta lub dokonanie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na

gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez PHU POLY SPORT Zbigniew

Twardowski jego danych osobowych wyłącznie w zakresie potrzebnym dla realizacji

zamówienia, a w szczególności dostarczenia towaru. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926

z późn. zm.).

4. Kupującemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a

także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.

5. Administratorem danych jest:

Zbigniew Twardowski, prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO-USŁUGOWE POLY SPORT ZBIGNIEW

TWARDOWSKI, 40-533 Katowice ul. Szczygłów 11, wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami: NIP 9542248913, REGON:

072259785.

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Firma PHU POLY SPORT Zbigniew Twardowski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu.

 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 25 grudnia 2014 r.

 3. Do umów sprzedaży zawartych w Sklepie Internetowym do dnia 24 grudnia 2014r. włącznie, a także do prawa odstąpienia od tych umów, jak również do składania reklamacji zakupionych na ich podstawie towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu  w brzmieniu poprzednio obowiązującym.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze sklepy otwarte są 7 dni w tygodniu

w godz. od 10:00 do 18:00

 • Wisła, ul.Partecznik 7
 • tel.:33 855 19 20
 • Wisła, ul.1-go Maja 47
 • tel.:33 855 21 35
 • Rafał :

  Snowboard, Rolki, Korki

  tel.: 504 334 335

  GG: 10518289

 • Iza:

  Sprzęt Narciarski, Skitour, Sprzęt biegowy

  tel.: 698 844 396

 • Ania :

  Snowboard, odzież, buty, łyżwy

  tel.: 505 836 906

  GG: 21786325

Informacje
O sklepie
Regulamin
Kontakt
Zwroty i reklamacje
Płatności i wysyłka
Polityka prywatności
Nasze sklepy
Konto klienta
Twoje konto
Twój koszyk
Zaloguj się
Zarejestruj się
Przypomnij hasło